ရခိုင်သင်ပုန်းကြီး အစိုင်အလာဆိုနည်း / Arakanese Primer


ရခိုင်သင်ပုန်းကြီး အစိုင်အလာဆိုနည်းကို အဘောင်ရှင် ဒေါ်စောသိန်းတန် ရွတ်ဆိုပြပါရေ။

Arakanese Primer, read out by grandma Daw Saw Thein Dan


short link to this post =>

https://tinyurl.com/ArakanesePrimerReadOut
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s