ဂျင်ရွေးစိ နန့်တူရေ မင်းသမီးချေ ဝထု / The Little Pretty Princess


ရခိုင်ရိုးရာ ဝထု “ဂျင်ရွေးစိ နန့်တူရေ မင်းသမီးချေ” ကို အဘောင်ရှင် စောသိန်းတန် ပြောပြရေ။

“The Little Pretty Princess”, an Arakanese folk tale told by grandma Saw Thein Dan


short link to this post =>

https://tinyurl.com/LittlePrettyPrincessStory
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s