ကျီးဖြူရွာ ဝထု / grateful white parrots


ရခိုင်ရိုးရာ ဝထု “ကျီးဖြူရွာ ဝထု” ကို အဘောင်ရှင် ဒေါ်စောသိန်းတန် ပြောပြရေ။

“Grateful White Parrots”, an Arakanese folk tale told by grandma Daw Saw Thein Dan


short link to this post =>

https://tinyurl.com/WhiteParrotsStory

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s