ကြောင်ငလိမ်ယေ ဝထု / The Crooked Cat


ရခိုင်ရိုးရာ ဝထု “ကြောင်ငလိမ်ယေ ဝထု” ကို အဘောင်ရှင် စောသိန်းတန် ပြောပြရေ။

“The Crooked Cat” an Arakanese folk tale, told by grandma Saw Thein Dan, in Arakanese language


short link to this post =>

https://tinyurl.com/CrookedCatStory
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s