အဖိုးအဘောင် မုန့်ပေါင်း ပေါင်းစားရေ ဝထု / The Funny Old Couple


ရခိုင်ရိုးရာ ဝထု “အဖိုးအဘောင် မုန့်ပေါင်း ပေါင်းစားရေ ဝထု” ကို အဘောင်ရှင် ဒေါ်စောသိန်းတန် ပြောပြရေ။

“The Funny Old Couple”, an Arakanese folk tale told by grandma Daw Saw Thein Dan


short link to this post =>

https://tinyurl.com/FunnyOldCoupleStory
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s