မယူမြစ် ငိုနီယင့်

(The Mog Nation Wiki, an archive)


လက်ဝဲမယူ မြောက်ကိုမူကား
လက်ယာတောဖျား တောင်တန်းကြားက
စီးကျ ခွီရစ် မယူမြစ်လည်း
အနှစ်ရာထောင် များမြောင်ကွေ့ကောက်
မြောက်မှတောင်သို့ စီးလျက် ။

ထိုရှိအယင် ဒေမြစ်ပြင်မာ
ချိုလွင်မြိုင်ဆိုင် ရခိုင်ဧသံ ညံခယင့်
တောင်ယံမြစ်ပါ ။

ကွင်းပြင်များမာ စပါးကောက်နှံ
ပြည့်ဝှန်ဖုံးလွှမ်း ရခိုင်ဝမ်းကို
ဖြည့်ဆည်းဖုံလှုံ ခပါယင့် ။

အဂုခါတွင်
မယူမြစ်ပြင်
ဧချိုလွင်လည်း
အယင် ရခိုင်မဟုတ်ဗျာလ် ။

တောင်ယံမြစ်ပါး ကွင်းပြင်များတွင်
စပါးကောက်နှံ ပြည့်လို့ဝှန်လည်း
စားရန် ရခိုင်မဟုတ်ဗျာလ် ။

သမိုင်းခရီး
ဖြတ်စီးခွီရစ် မယူမြစ်သည်
ကျိုးပြစ်သိလို့ ငိုနီယင့် ……… ။

သျှင်အုန်း



The Mog Nation Wiki

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s