ဆရာကြီး ဦးဌေးအောင် ဟောကြားသော MP3 တရားတော်များ

(The Mog Nation Wiki, an archive)

Source: ဆရာကြီး ဦးဌေးအောင် ဟောကြားသော MP3 တရားတော်များ | သစ္စာပါရမီ


(၇)ကြိမ်မြောက် ရန်ကုန် (၁၉၉၅)ခုနှစ်

၁။ ဓာတ်ကြီး(၄)ပါး (၁)

၂။ ဓာတ်ကြီး(၄)ပါး (၂)

၃။ ဝဋ်(၃)ပါး

၄။ ဘဝ

၅။ ဥပါဒါန်

၆။ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ

၇။ အတ္တ

၈။ အနုသယကိလေသာ

၉။ ကမ္မသတ္တိ

၁၀။ သမုတိသစ္စာ၊ ပရမတ္တသစ္စာ

၁၁။ ဒုက္ခသစ္စာ

၁၂။ အဒုက္ခမသု

၁၃။ သစ္စာလေးပါး(၁)

၁၄။ သစ္စာလေးပါး(၂)

၁၅။ သစ္စာလေးပါး(၃)

၁၆။ သမ္မာဒိဋ္ဌိ

၁၇။ အမေး/အဖြေ

၁၈။ ဓာတ်ကြီး (၄)ပါး

၁၉။ အရိယာပုတ်လေးပါး

၂၀။ ရူပက္ခန္ဓာ

၂၁။ ဿသဒဒိဋ္ဌိ

၂၂။ သမ္ပဇဉ်ညတရား

၂၃။ အဟာရ


(၉)ကြိမ်မြောက် ရန်ကုန်(၁၉.၁၀.၁၉၉၆)မှ (၁၅.၁၁.၁၉၉၆)ထိ

၂၄။ ရတနာသုံးပါး

၂၅။ ဘဝအစ

၂၆။ ဓာတ်လေးပါး

၂၇။ အဝိဇ္ဇာနှင့် သင်္ခါရ

၂၈။ နာမ်ခန္ဓာဖွံ့ဖြိုးပုံ

၂၉။ နာမ်ခန္ဓာဖွံ့ဖြိုးပုံ

၃၀။ ဥပါဒါန်နှင့်ငါ

၃၁။ ချမ်းသာခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း

၃၂။ ပဉ္စာရုံနှင့် မနောဝိဉာဏ်

၃၃။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်

၃၄။ မနောဝိဉာဏ်

၃၅။ ဝဋ်(၃)ပါးနှင့် အနုသယ

၃၆။ အနုသယနှင့် ဥပါဒါန်

၃၇။ အဝိဇ္ဇာ + သင်္ခါရ

၃၈။ ဘဝ၏ နည်းပညာ

၃၉။ အတ္တမှ အနတ္တသို့

၄၀။ ခန္ဓာ (၅)ပါး

၄၁။ ဒုက္ခသစ္စာ

၄၂။ သမုဒယသစ္စာ

၄၃။ နိယောဓသစ္စာ

၄၄။ မဂ္ဂသစ္စာ

၄၅။ တရားအားထုတ်ပုံ

၄၆။ သင်တန်းဆင်းတရား


(၁၁)ကြိမ်မြောက် ရန်ကုန် (၁၉.၁၀.၁၉၉၉)မှ (၉.၁၁.၁၉၉၉)

၄၇။ ဗုဒ္ဓသိပ္ပံ

၄၈။ ဘဝရုပ်ပိုင်း

၄၉။ ပသာဒရုပ်များ

၅၀။ ဒုက္ခသစ္စာ

၅၁။ သမုဒယသစ္စာ

၅၂။ ဥပဒါနက္ခန္ဓာ

၅၃။ အနုသယဓာတ်

၅၄။ ကမ္မဝါဒ

၅၅။ သမ္မာသမ္ဗုဒ

၅၆။ ကမ္မဝါဒ

၅၇။ ဗုဒ္ဓပွင့်ချိန်

၅၈။ သီလမဂ္ဂင်

၅၉။ သင်္ခါရလောက

၆၀။ မနောဝိဉာဏ်

၆၁။ အနုသယနှင့် ဥပါဒါန်

၆၂။ ဝဋ်သုံးပါး


(၁၂)ကြိမ်မြောက် ရန်ကုန် (၂၉.၄.၂၀၁၀)မှ (၁၇.၅.၂၀၁၀)

၆၃။ သဘာဝဓမ္မပညာ

၆၄။ ဓာတ်(၄)ပါး

၆၅။ ဒုက္ခ(၄)ပါး

၆၆။ အကြည်ရုပ်များ

၆၇။ ဝိပဿနာ

၆၈။ ဝဋ်များလည်ပုံ

၆၉။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်

၇၀။ အနုသယ

၇၁။ ဗုဒ္ဓသိပ္ပံ

၇၂။ ဒေါသနှင့် ဟေတု

၇၃။ စေတနာကံ

၇၄။ အတ္တ

၇၅။ သောတာပန်

၇၆။ ကာယနုပဿနာ

၇၇။ သီလမဂ္ဂင်

၇၈။ သမာဓိမဂ္ဂင်

၇၉။ သမထဘဝနာ

၈၀။ ဗုဒ္ဓပွင့်ချိန်

၈၁။ လောကဝိဒူ


(၁၃)ကြိမ်မြောက် ရန်ကုန် (၁၄.၁၀.၂၀၀၀)မှ (၃.၁၁.၂၀၀၀)

၈၂။ ဗုဒ္ဓဒေသနာ

၈၃။ ဥပါဒနက္ခန္ဓာ

၈၄။ စေတနာ

၈၅။ ဟေတု

၈၆။ ပပဉ္စတရား

၈၇။ အနုသယ

၈၈။ အနုသယနှင့် ဥပါဒါန်

၈၉။ စတ်နှင့် ပညာ

၉၀။ ဝိပါကနှင့် ကိလေသာ

၉၁။ အတ္တလေးဆင့်

၉၂။ ကမ္မများ

၉၃။ ဒုက္ခသစ္စာ

၉၄။ ဝေဒနာနှင့် ငါ

၉၅။ ဝေဒနာနုပဿနာ

၉၆။ ဝေဒနာနုပဿနာ

၉၇။ ကမ္မသတ္တိ

၉၈။ ဟန်လုပ်တဲ့ဘဝ

၉၉။ ရှင်ခြင်းသေခြင်း

၁၀၀။ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး

၁၀၁။ သောတာပန်

၁၀၂။ စိတ်နှင့် ဒုက္ခ


(၁၄)ကြိမ်မြောက် ရန်ကုန် (၂၈.၄.၂၀၀၁)မှ (၁၈.၅.၂၀၀၁)ထိ

၁၀၃။ သဘာဝဓမ္မ

၁၀၄။ နာမ်ခန္ဓာလေးပါး

၁၀၅။ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ

၁၀၆။ ဝေဒနာ

၁၀၇။ အတ္တ၊ အတ္တနိယ

၁၀၈။ အတ္တဒိဋ္ဌိ

၁၀၉။ အနုသယ

၁၁၀။ ဘဝစက်

၁၁၁။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်

၁၁၂။ ကံစွမ်းအား

၁၁၃။ ဗုဒ္ဓမပွင့်မီဓာတ်

၁၁၄။ ပု၊ တိ၊ အာ

၁၁၅။ သြကာသလောက (၁)

၁၁၆။ သြကာသလောက (၂)

၁၁၇။ စက္ခုဝိညာဉ်

၁၁၈။ ကာမဝစရဘုံ (၁)

၁၁၉။ ဟိတ်(၃)ပါး

၁၂၀။ ကာမဝစရဘုံ (၂)

၁၂၁။ ဝဋ်သုံးပါး

၁၂၂။ ရူပက္ခန္ဓပဋိစ္ဆေဒပညာ

၁၂၃။ နာမက္ခန္ဓပရိစ္ဆေဒပညာ


(၁၅)ကြိမ်မြောက် ရန်ကုန် (၂၇.၁၁.၂၀၀၁)မှ (၁၆.၁၂.၂၀၀၁)ထိ

၁၂၄။ ဗုဒ္ဓမပွင့်မီခေတ်

၁၂၅။ ဗုဒ္ဓဉာဏ်တော်

၁၂၆။ လူ့သဘာဝ

၁၂၇။ ကံစွမ်းအား

၁၂၈။ ပဋိသန္တိ

၁၂၉။ နာမ်ခန္ဓာ

၁၃၀။ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ

၁၃၁။ ဝိပဿနာ

၁၃၂။ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး

၁၃၃။ စေတနာ

၁၃၄။ ဟောတု

၁၃၅။ ဝဋ်သုံးပါး (၁)

၁၃၆။ ဝဋ်သုံးပါး (၂)

၁၃၇။ ပညာတ်သိ

၁၃၈။ ပသာဒရုပ်များ

၁၃၉။ ကမ္မများ

၁၄၀။ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း

၁၄၁။ ဝိဘဇ္ဇနည်း

၁၄၂။ ရှင်ခြင်း ၊ သေခြင်း

၁၄၃။ ဆရာဘုရား

၁၄၄။ သံဝေဂတရား


(၁၆)ကြိမ်မြောက် ရန်ကုန် (၂၇.၄.၂၀၀၂)မှ (၁၇.၅.၂၀၀၂)ထိ

၁၄၅။ ဓမ္မသဘာဝ

၁၄၆။ အာရုံဝတ္ထု

၁၄၇။ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ

၁၄၈။ အစွဲ

၁၄၉။ အနုဿယ

၁၅၀။ အတ္တလေးဆင့်

၁၅၁။ အဓိသီလ

၁၅၂။ ဘဝအစ

၁၅၃။ မြင်ခြင်း

၁၅၄။ စက္ခုသဘာဝ

၁၅၅။ ဝိပဿနာ

၁၅၆။ ဘဝနေနည်း

၁၅၇။ စေတနာ

၁၅၈။ သံသရာဘေး

၁၅၉။ ကံများ

၁၆၀။ ယေဓမ္မာ

၁၆၁။ မီး (၁၁)ပါး

၁၆၂။ ဘဝအမြင်

၁၆၃။ သံသရာဒုက္ခ

၁၆၄။ လေ့ကျင့်ခန်း


(၁၇)ကြိမ်မြောက် ရန်ကုန် (၁၉.၁၀.၂၀၀၇)မှ (၈.၁၁.၂၀၀၂)ထိ

၁၆၅။ ဆရာဘုရား

၁၆၆။ လောက(၃)ပါး

၁၆၇။ သစ္စာ(၂)ပါး

၁၆၈။ ဝိပဿနာပညာ

၁၆၉။ နိယာမ(၅)ပါး

၁၇၀။ နာမ်ခန္ဓာဖွဲ့စည်းပုံ

၁၇၁။ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ

၁၇၂။ ငါဖြစ်ပေါ်ပုံ

၁၇၃။ အတ္တပယ်ပါ

၁၇၄။ ကမ္မဝိပါက

၁၇၅။ ဝိပါကဝဋ်

၁၇၆။ ဝဋ်သုံးပါး

၁၇၇။ ဟေတု

၁၇၈။ ကံများ

၁၇၉။ နိဗ္ဗာန်

၁၈၀။ ပဋိန္ဓေ

၁၈၁။ ဒိဋ္ဌိလျှော့နည်း

၁၈၂။ သစ္စာလေးပါး

၁၈၃။ ဝေဒနာနုပဿနာ

၁၈၄။ စိတ္တာနုပဿနာ

၁၈၅။ ဓမ္မာနုပဿနာ


(၁၈)ကြိမ်မြောက် ရန်ကုန် (၈.၃.၂၀၀၃)မှ (၁၈.၅.၂၀၀၃)ထိ

၁၈၆။ ကြားခြင်းကိစ္စ

၁၈၇။ မြင်ကိစ္စ

၁၈၈။ ဝေဒနာ

၁၈၉။ သစ္စဉာဏ်

၁၉၀။ မြင်သဘာဝ

၁၉၁။ သင်္ခါရ

၁၉၂။ သြကာသလောက

၁၉၃။ သင်္ခါရလောက

၁၉၄။ ဒုက္ခ(၃)မျိုး

၁၉၅။ ဝိပရိနာမဒုက္ခ

၁၉၆။ ဒိဋ္ဌိဆိုတာ

၁၉၇။ အတ္တ

၁၉၈။ ဘဝ၏အစ

၁၉၉။ ဘဝတည်ဆောက်ပုံ

၂၀၀။ ဥပါဒါန်

၂၀၁။ ကံစွမ်းအား

၂၀၂။ ကမ္မသတ္တိ (၁)

၂၀၃။ ကမ္မသတ္တိ (၂)

၂၀၄။ ကမ္မသတ္တိ (၃)

၂၀၅။ ဉာဏ်ဝီရိယ


(၁၉)ကြိမ်မြောက် ရန်ကုန် (၆.၉.၂၀၀၃)မှ (၉.၁၁.၂၀၀၃)

၂၀၆။ မြင်သဘာဝ

၂၀၇။ အမြင်လမ်းစဉ်

၂၀၈။ ရုပ်ဓမ္မသဘာဝ

၂၀၉။ ရူပခန္ဓာပဋိစ္ဆေဒ

၂၁၀။ ဝင်လေထွက်လေ

၂၁၁။ သွေးလေဓာတု

၂၁၂။ ဓာတ်ကြီး(၄)ပါး

၂၁၃။ ဓာတ်ုလုပ်ငန်း

၂၁၄။ အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တ

၂၁၅။ အကြည်ရုပ်များ

၂၁၆။ ဝေဒနာနုပဿနာ

၂၁၇။ အတွင်းအပြင်စိတ်

၂၁၈။ ဝဋ်သုံးပါး

၂၁၉။ အရှိနှင့် အဖြစ်

၂၂၀။ ငါမဟုတ်တဲ့ငါ

၂၂၁။ ငါမပိုင်တဲ့ငါ

၂၂၂။ သြဃသံသရာ

၂၂၃။ သီလမဂ္ဂင်

၂၂၄။ သမ္ပဇဉ်တရား

၂၂၅။ အနုပဿနာ

၂၂၆။ အနုပဿနာ


(၂၀)ကြိမ်မြောက် ရန်ကုန် (၁၁၁၉.၂၀၀၄)မှ (၁၄.၁၁.၂၀၀၄)ထိ

၂၂၇။ ဝိပဿနာပညာ

၂၂၈။ ကံစွမ်းအား

၂၂၉။ ရုပ်နာမ်စွားအား

၂၃၀။ ကမ္မများ

၂၃၁။ စေတနာစွမ်းအား

၂၃၂။ ကမ္မများ

၂၃၃။ ဓမ္မနိယာမ

၂၃၄။ အခြေခံဂိုဏ်း(၃)ပါး

၂၃၅။ စက္ကဝါ

၂၃၆။ မြင်ကိစ္စ

၂၃၇။ ဝဋ်(၃)ပါး

၂၃၈။ ငါဖြစ်ပေါ်လာပုံ

၂၃၉။ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ

၂၄၀။ အတ္တဒိဋ္ဌိ

၂၄၁။ ငါချစ်သူဖျက်နည်း

၂၄၂။ အစွဲခံဘဝ

၂၄၃။ ရုပ်နာမ်ကံစွမ်းအား

၂၄၄။ ဟေတုပစ္စယ

၂၄၅။ အစွဲဖယ်ပါ

၂၄၆။ သဗ္ဗေသင်္ခါရ


(၂၁)ကြိမ်မြောက် ရန်ကုန် (၁၂.၃.၂၀၀၅)မှ (၁၅.၅.၂၀၀၅)ထိ

၂၄၇။ လောကတ္ထစရိယ

၂၄၈။ ကံစွမ်းအား

၂၄၉။ ကံစွမ်းအားနှင့် သတ္တဝါ

၂၅၀။ ပဋိသန္ဓေ

၂၅၁။ နာမ်ရုပ်အလွန်

၂၅၂။ အစွဲနှင့် အကြိုက်

၂၅၃။ ဒေသနာ (၁)

၂၅၄။ ဒေသနာ (၂)

၂၅၅။ ဒေသနာ (၃)

၂၅၆။ ဒေသနာ (၄)

၂၅၇။ မြင်ကိစ္စ ကြားကိစ္စ

၂၅၈။ ခန္ဓာ (၅)ပါး

၂၅၉။ အလုပ်ခန္ဓာ (၅)ပါး

၂၆၀။ အစွဲခန္ဓာ (၅)ပါး

၂၆၁။ အတ္တဒိဋ္ဌိဥပါဒါန်

၂၆၂။ အတ္တဒိဋ္ဌာရိကအတ္တ

၂၆၃။ သဗ္ဗေသင်္ခါရ

၂၆၄။ သဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တာ


(၂၂)ကြိမ်မြောက် ရန်ကုန် (၁၀.၉.၂၀၀၅)မှ (၁၃.၁၁.၂၀၀၅)ထိ

၂၆၅။ ဓမ္မသဘာဝကို လေ့လာနည်း

၂၆၆။ မြင်ကိစ္စ၊ ကြားကိစ္စ၊ ရုပ်နာမ်ကိစ္စ

၂၆၇။ ငါအစွဲဖြစ်ပေါ်လာပုံ

၂၆၈။ ငါအစွဲနှင့် အကုသိုလ်

၂၆၉။ ပဋိသန္ဓိစိတ်နှင့် ဘဝင်စိတ်

၂၇၀။ သညခန္ဓာနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်

၂၇၁။ မရပ်မနားရှင်ရေးလုပ်နေရသော ဒုက္ခ

၂၇၂။ မမြဲခြင်းနှင့် ရှင်ရေးဒုက္ခ

၂၇၃။ ရုပ်ခန္ဓာ၏ အာဟာရ

၂၇၄။ ဝိပရိနာမဒုက္ခ

၂၇၅။ သံဝေဂဉာဏ်ထက်သန်မှု့

၂၇၆။ စေတနာသည် ကံအား

၂၇၇။ ကံစွမ်းအား၏နယ်

၂၇၈။ ကံစွမ်းအားနှင့် ပဋိသန္ဓေတည်ခြင်း

၂၇၉။ ခန္ဓာငါးပါးနှင့် ကံစွမ်းအား

၂၈၀။ ကမ္မနှင့် ဝိပါက

၂၈၁။ ကမ္မနိယာမ

၂၈၂။ ဂရုကံ


(၂၃)ကြိမ်မြောက် ရန်ကုန် (၁၈.၃.၂၀၀၆)မှ (၁၄.၅.၂၀၀၆)ထိ

၂၈၃။ သဘာဝပညာ

၂၈၄။ သဒမ္မသန

၂၈၅။ သဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စ

၂၈၆။ ကာယသင်္ခါရ

၈၈၇။ သစ္စဂိုဏ်း

၂၈၈။ ရုပ်နာမ်သင်္ခါရ

၂၈၉။ ဝေဒနက္ခန္ဓာ

၂၉၀။ အာရုံနှင့် ပသာဒ

၂၉၁။ စိတ္တနုပဿနာ

၂၉၂။ စေတနာသင်္ခါရ

၂၉၃။ ဓမ္မနုပဿနာ

၂၉၄။ နိဗ္ဗိဒဉာဏ်

၂၉၅။ အရိယာသစ္စာ

၂၉၆။ အတ္တဒိဋ္ဌိဥပါဒါန်

၂၉၇။ အတ္တဒိဋ္ဌိဖြုတ်နည်း

၂၉၈။ သမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်

၂၉၉။ မှတ်စု

၃၀၀။ မှတ်စု

၃၀၁။ မှတ်စု

၃၀၂။ တရားထိုင်


(၂၄)ကြိမ်မြောက် ရန်ကုန် (၂၀.၁၁.၂၀၀၆)မှ (၉.၁၁.၂၀၀၆)ထိ

၃၀၃။ ရူပက္ခန္ဓပရိစ္ဆေဒ

၃၀၄။ ဓာတုဝတ္ထာန

၃၀၅။ ဝါယောဓာတုဝဝတ္တာန

၃၀၆။ တေဇောဓာတုဝဝတ္ထာန

၃၀၇။ နာမဓာတုဝဝတ္ထန

၃၀၈။ ပဉ္စက္ခန္ဓာ

၃၀၉။ ခန္ဓ(၅)ပါးနှင့်အလုပ်

၃၁၀။ ဥပါဒါန်(၅)ပါး

၃၁၁။ ဝဋ်(၃)ပါးလည်ပုံ

၃၁၂။ ကမ္မနှင့် ကမ္မသတ္တိ

၃၁၃။ ဘဝနှင့် သံသရာ

၃၁၄။ ကမ္မဿကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိ

၃၁၅။ သံသရာဝဋ်ဒုက္ခ

၃၁၆။ ဥပါဒနပစ္စယာဘဝေါ

၃၁၇။ ဘဝပစ္စယာဇာတိ

၃၁၈။ ပဋိသန္တိနှင့် ဇာတိ

၃၁၉။ ဝဋ်(၃)ပါးနှင့် သမုဒယသစ္စာ

၃၂၀။ ဝိပါကဝဋ်နှင့် နည်းပညာ

၃၂၁။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နည်းပညာ

၃၂၂။ သံသရာနှင့် ကံစွမ်းအား

၃၂၃။ ထောက်တည်ရာ စွဲကိုင်ရာ ဦးတည်ရာ

၃၂၄။ မှော်ဘီ


(၂၅)ကြိမ်မြောက် ရန်ကုန် (၁.၄.၂၀၀၇)မှ (၂၉.၄.၂၀၀၇)ထိ

၃၂၅။ သံသရာဝဋ်ဒုက္ခ

၃၂၆။ သတ္တဝါဒဥပါဒါန်

၃၂၇။ အတ္တနှင့် အတ္တနိယ

၃၂၈။ ကမ္မသတ္တိ

၃၂၉။ ကမ္မနှင့် ဝိပါက

၃၃၀။ ဝိပါကဝဋ်

၃၃၁။ ဝိပါကဝေဒနာ

၃၃၂။ ဝိပါကအဗျာကတ

၃၃၃။ ဝိပါဋ်ခန္ဓာ (၅)ပါး

၃၃၄။ ကံစိတ်ဥတုအာဟာရ

၃၃၅။ ဝဋ်(၃)ပါး

၃၃၆။ ခန္ဓာ(၅)ပါးနှင့် ဥပါဒနက္ခန္ဓာ(၅)ပါး

၃၃၇။ ကမ္မနှင့် ဝိပါက

၃၃၈။ အတ္တဒိဋ္ဌိဥပါဒါန်

၃၃၉။ ကံစွမ်းအား

၃၄၀။ ကမ္မသတ္တိနှင့် ပဋိသန္ဓေ

၃၄၁။ ဟိတ်(၆)ပါး

၃၄၂။ ကမ္မဿကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိ

၃၄၃။ သမထဘာဝနာနှင့် ဂရုကမ္မ

၃၄၄။ ဝိပဿနာဘာဝနာနှင့် ရရုကမ္မ


(၂၆)ကြိမ်မြောက် ရန်ကုန် (၁.၄.၂၀၀၈)မှ (၂၉.၄.၂၀၀၈)ထိ

၃၄၅။ ရုပ်နာမ်ခန္ဓာ

၃၄၆။ ဓာတုဝဝဋ်ဌာနပညာ

၃၄၇။ ကမ္မဿကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိ

၃၄၈။ ကမ္မနိယာမ

၃၄၉။ ပဋိသန္ဓေကိစ္စ

၃၅၀။ စိတ်၏အရှိန်

၃၅၁။ အနုသယဓာတ်ခံ

၃၅၂။ ဝဋ်(၃)ပါးလည်၍ ကံ(၃)ပါးဖြစ်ခြင်း

၃၅၃။ အတ္တဒိဋ္ဌိဥပါဒါန်

၃၅၄။ ပပဉ္စတရား(၃)ပါး

၃၅၅။ ဘဝအဆက်ဆက်သံသရာ

၃၅၆။ ဘဝတန်ဖိုးတွက်ရန်နည်းပညာ

၃၅၇။ ခန္ဓာ(၅)ပါး၊ ရုပ်နာမ်(၂)ပါး

၃၅၈။ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ (၅)ပါး

၃၅၉။ သံသရာဝဋ်ဒုက္ခ

၃၆၀။ သမုတိသစ္စာနှင့် ပရမတ္ထသစ္စာ

၃၆၁။ ပပဉ္စတရား (၃)ပါး

၃၆၂။ ဘဝတန်ဖိုးတွက်နည်း

၃၆၃။ ရုပ်ခန္ဓာ(၅)ပါး

၃၆၄။ မဂ္ဂ(၈)ပါး


(၂၇)ကြိမ်မြောက် ရန်ကုန် (၁၄.၁၀.၂၀၀၈)မှ (၂.၁၁.၂၀၀၈)ထိ

၃၆၅။ ရူပက္ခန္ဓာဓမ္မသဘာဝ

၃၆၆။ သတ္တလောက

၃၆၇။ အနန္တစကြာဝဠာ အနန္တကပ်ကမ္ဘာ

၃၆၈။ ရုပ် နာမ် ကံ

၃၆၉။ စေတနာနှင့် ကံစွမ်းအား

၃၇၀။ ထူးသောဘဝ လူ့ဘဝ

၃၇၁။ ဝဋ်သုံးပါး သံသရာ

၃၇၂။ အနုသယကိလေသာ

၃၇၃။ စေတနာအား ကံအား

၃၇၄။ ဇောစေတနာနှင့် အကျိုးဝိပါက

၃၇၅။ အတ္တနှင့် အတ္တနိယ

၃၇၆။ ပပဉ္စတရားသုံးပါး

၃၇၇။ ခန္ဓာ(၅)ပါးနှင့် ဥပါဒါနက္ခန္ဓာငါးပါး

၃၇၈။ သမ္မာဒိဋ္ဌိ

၃၇၉။ ကာယိကာဝေဒနာ

၃၈၀။ နာမရူပပရိစ္ဆေဒပညာ

၃၈၁။ ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်း နည်းပညာ

၃၈၂။ အာရုအာရမ္မဏိက

၃၈၃။ သမ္မာဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာဉာဏ်

၃၈၄။ ဒေသနာမယပညာနှင့် ဘဝခရီး

၃၈၅။ တရားဆွေးနွေးခြင်း


(၂၈)ကြိမ်မြောက် ရန်ကုန် (၁.၄.၂၀၀၉)မှ (၂၈.၄.၂၀၀၉)ထိ

၃၈၆။ ဘဝအဓိပ္ပာယ်

၃၈၇။ ဓမ္မသဘာဝပညာ

၃၈၈။ ရုပ်ခန္ဓာနှင့် ကလာပ

၃၈၉။ ရူပခန္ဓာ၏ ခန္ဓာဝန်

၃၉၀။ ရုပ်ဓာတ် နာမ်ဓာတ်နှင့် စွမ်းအား

၃၉၁။ ခန္ဓာ (၅)ပါး

၃၉၂။ ခန္ဓာ (၅)ပါးနှင့် ဥပါဒနက္ခန္ဓာ (၅)ပါး

၃၉၃။ ဘဝတန်ဖိုးတွက်နည်း

၃၉၄။ ဥပါဒါန်နှင့်ဘဝစက်

၃၉၅။ ဝဋ်(၃)ပါးနှင့် ကမ္မဘဝ

၃၉၆။ ဘဝအဓိပ္ပါယ်

၃၉၇။ ဒိဋ္ဌိနှင့် ဥပါဒါန်

၃၉၈။ ကမ္မဝဋ်နှင့် ဘဝ

၃၉၉။ ဝဋ်(၃)ပါးနှင့် ဘဝစက်

၄၀၀။ အနုသယဓာတ်ခံနှင့် အကုသိုလ်ဖြစ်ပုံ

၄၀၁။ ဒုက္ခသစ္စာနှင့် သမုဒယသစ္စာ

၄၀၂။ အဘိသင်္ခါရစေတနာနှင့် ကမ္မသတ္တိ

၄၀၃။ အာဟာရနှင့် ဇီဝိတကလပ်

၄၀၄။ ဝိညာဏဝေဒနာ

၄၀၅။ သမ္မဝါစာမဂ္ဂင်

၄၀၆။ တရားဆွေးနွေးခန်း


(၂၉)ကြိမ်မြောက် ရန်ကုန် (၃.၁၀.၂၀၀၉)မှ (၃.၁၁.၂၀၀၉)ထိ

၄၀၇။ ဘဝအဓိပ္ပါယ်

၄၀၈။ မဟာဘူတာ (၄)ပါး

၄၀၉။ ရုပ်စွမ်းအား နာမ်စွမ်းအားနှင့်ဘဝ

၄၁၀။ ကာယနုပဿနာနှင့် ဝေဒနာနုပဿနာ

၄၁၁။ ဝိဉာဏ်နှင့် ဝေဒနာ

၄၁၂။ ကာယိကဝေဒနာ (၃)ပါး

၄၁၃။ ဝိပါကဝေဒနာနှင့် ကမ္မဝေဒနာ

၄၁၄။ ဝဋ် (၃)ပါးနှင့် ဘဝစက်

၄၁၅။ ဝဋ် (၃)ပါးနှင့် ကမ္မသတ္တိ

၄၁၆။ စေတနာသင်္ခါရနှင့် ကမ္မသတ္တိ

၄၁၇။ အစွဲခန္ဓာ (၅)ပါး

၄၁၈။ ပပဉ္စတရား (၃)ပါး

၄၁၉။ ဓမ္မဒေသနာနှင့် သံသရဝဋ်

၄၂၀။ အနုသယကိလေသာ

၄၂၁။ အကုသိုလ်အမာဏ

၄၂၂။ အပုဘိသင်္ခါရ

၄၂၃။ ကမ္မဿကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိ

၄၂၄။ စုတိပဋိသန္ဓိ

၄၂၅။ သမ္မာဒိဋ္ဌိအယူ

၄၂၆။ ဗုဒ္ဓသာဝကနှင့် ကလျာဏပုထုဇဉ်


(၃၀)ကြိမ်မြောက် ရန်ကုန် (၁.၄.၂၀၁၀)မှ (၉.၅.၂၀၁၀)ထိ

၄၂၇။သောတဝိညာဏဓာတု

၄၂၈။ ရုပ်ဓာတ်နာမ်ဓာတ်နှင့်ဘဝ

၄၂၉။ ဝိညာဏက္ခန္ဓာနှင့် ဝေဒနက္ခန္ဓာ

၄၃၀။ ခန္ဓာငါးပါး

၄၃၁။ ခန္ဓာငါးပါးနှင့် ဝေဒနက္ခန္ဓငါးပါး

၄၃၂။ ဘဝပစ္စယာဇာတိ

၄၃၃။ ကမ္မဝဋ်နှင့် ဝိပါကဝဋ်

၄၃၄။ ဘဝ

၄၃၅။ ဝိညာဏစွမ်းအား

၄၃၆။ ရုပ်နာမ်သင်္ခါရနှင့် ဘဝစက်

၄၃၇။ ဝေဒနက္ခန္ဓာနှင့် ရူပက္ခန္ဓာ

၄၃၈။ အကျိုးဝေဒနာနှင့် ကြောင်းဝေဒနာ

၄၃၉။ ဝိပကဝဋ်နှင့် ကိလေသာဝဋ်လည်ပုံ

၄၄၀။ စေတနာနှင့် ကာမာနုသယ

၄၄၁။ ကာမုပါဒါန်နှင့် ကာမာနုသယ

၄၄၂။ အနုသယဓာတ် (၇)ပါး

၄၄၃။ အမြင်မှန် အတွေးမှန်

၄၄၄။ သမထဘာဝနာ

၄၄၅။ အာသဝက္ခယအဘိဉာဏ်

၄၄၆။ သမ္ပဒါတရား


လယ်တီဆရာတော်ကြီး၏ မဟာသရဏဂုဏ်တော်ကြီး

၄၄၇။ ဂုဏ်တော်၏ အဓိပ္ပါယ်

၄၄၈။ ကာယိကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခကို ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့် ပိုင်းခြားသိ၍ ပူဇော်ခြင်း

၄၄၉။ ဒုက္ခသစ္စ(၄)ပါးကို ပညာဉာဏ်နှင့် ဆင်ခြင်ခြင်း

၄၅၀။ သမုဒယသစ္စာကို နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ခြင်း

၄၅၁။ ဘဝတဏှာကို ဆင်ခြင်၍ ပူဇော်ခြင်း

၄၅၂။ နိရောဓသ္စာရရှိရန် ကျင့်ကြံအားထုတ်၍ ပူဇော်ခြင်း

၄၅၃။ အတ္တဒိဋ္ဌိနှင့် ဝိစိကိစ္ဆာမှ လွတ်ကင်း၍ ဓမ္မသဘာဝကို လေ့လာပူဇော်ခြင်း

၄၅၄။ ဒုက္ခသသစ္စာအားပိုင်းခြားသိမြင်၍ ဘုရားရှင်အားပူဇော်ခြင်း

၄၅၅။ နာမ်ခန္ဓာမှဖြစ်သော စေတသိက ဝေဒနာ(၃)ပါးကို ဆင်ခြင်၍ ပူဇော်ခြင်း

၄၅၆။ သညက္ခန္ဓာကို လေ့လာပိုင်းခြား၍ ပူဇော်ခြင်း

၄၅၇။ သင်္ခါရဒုက္ခကို ပိုင်းခြားဝေဖန်၍ ပူဇော်ခြင်း

၄၅၈။ ဝိညာနက္ခန္ဓာကို လေ့လာသုံးသပ်နှလုံးသွင်း၍ ပူဇော်ခြင်း

၄၅၉။ အာယတန (၁၂)ပါးကို ပိုင်းခြားလေ့လာ၍ ပူဇော်ခြင်း

၄၆၀။ ဓာတ်(၁၈)ပါးကို ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်း၍ ပူဇော်ခြင်း

၄၆၁။ ပဋိစဿမုပ္ပါဒ် အနှစ်သာရကို ဆင်ခြင်၍ ပူဇော်ကန်တော့ခြင်း

၄၆၂။ ပယ်ရမည့် သမုဒယသစ္စာကို သုံးသပ်ဆင်ခြင်၍ ပူဇော်ကန်တော့ခြင်း

၄၆၃။ နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဖြင့် အတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိ ပယ်၍ ပူဇော်ခြင်း

၄၆၄။ မဂ်တရား(၄)ပါးကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကျင့်ကြံအားထုတ်၍ ပူဇော်ခြင်း

၄၆၅။ နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီး ပူဇော်နည်း (၃)နည်းကို နှလုံးသွင်း ပူဇော်ခြင်း

၄၆၆။ မဟာသရဏဂုဏ်တော်ကြီး ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်း

၄၆၇။ အာနာပါန တရားတော် (၁)

၄၆၈။ အာနာပါန တရားတော် (၂)

၄၆၉။ အာနာပါန တရားတော် (၃)

၄၇၀။ အာနာပါန တရားတော် (၄)

၄၇၁။ အာနာပါန တရားတော် (၅)

၄၇၂။ အာနာပါန တရားတော် (၆)

၄၇၃။ အာနာပါန တရားတော် (၇)

၄၇၄။ အာနာပါန တရားတော် (၈)

၄၇၅။ အာနာပါန တရားတော် (၉)

၄၇၆။ အာနာပါန တရားတော် (၁၀)

၄၇၇။ အာနာပါန တရားတော် (၁၁)

၄၇၈။ အာနာပါန တရားတော် (၁၂)

၄၇၉။ အာနာပါန တရားတော် (၁၃)

၄၈၀။ အာနာပါန တရားတော် (၁၄)

၄၈၁။ အာနာပါန တရားတော် (၁၅)

၄၈၂။ အာနာပါန တရားတော် (၁၆)

၄၈၃။ အာနာပါန တရားတော် (၁၇)

၄၈၄။ အာနာပါန တရားတော် (၁၈)

၄၈၅။ အာနာပါန တရားတော် (၁၉)

၄၈၆။ အာနာပါန တရားတော် (၂၀)

၄၈၇။ အာနာပါန တရားတော် (၂၁)

၄၈၈။ အာနာပါန တရားတော် (၂၂)

၄၈၉။ အာနာပါန တရားတော် (၂၃)

၄၉၀။ အာနာပါန တရားတော် (၂၄)

၄၉၁။ အာနာပါန တရားတော် (၂၅)

၄၉၂။ အာနာပါန တရားတော် (၂၆)

၄၉၃။ အာနာပါန တရားတော် (၂၇)

၄၉၄။ အာနာပါန တရားတော် (၂၈)

၄၉၅။ အာနာပါန တရားတော် (၂၉)

၄၉၆။ အာနာပါန တရားတော် (၃၀)

၄၉၇။ အာနာပါန တရားတော် (၃၁)

၄၉၈။ အာနာပါန တရားတော် (၃၂)

၄၉၉။ အာနာပါန တရားတော် (၃၃)

၅၀၀။ အာနာပါန တရားတော် (၃၄)

၅၀၁။ အာနာပါန တရားတော် (၃၅)

၅၀၂။ အာနာပါန တရားတော် (၃၆)

၅၀၃။ အာနာပါန တရားတော် (၃၇)

၅၀၄။ အာနာပါန တရားတော် (၃၈)

၅၀၅။ အာနာပါန တရားတော် (၃၉)


Source: ဆရာကြီး ဦးဌေးအောင် (မဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ) ဟောကြားထားတော်မူသော MP3 တရားတော်များ | သစ္စာပါရမီ

ဆရာကြီး ဦးဌေးအောင်


The Mog Nation Wiki

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s