ဓာတ်လယ်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ သုဝဏ္ဏ ဟောကြားတော်မူသော MP3 တရားတော်များ

(The Mog Nation Wiki, an archive)

Source: ဓာတ်လယ်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ သုဝဏ္ဏ ဟောကြားတော်မူသော MP3 တရားတော်များ | သစ္စာပါရမီ


၁။ ပရိတ်တရားတော်


၂။ ပဋ္ဌာန်း တရားတော် ဓမ္မစြင်္ကာ ၊ အနတ္တလက္ခဏသုတ်


၃။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၀-၇-၂၀၁၄)


၄။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၁-၇-၂၀၁၄)


၅။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၂-၇-၂၀၁၄)


၆။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၃-၇-၂၀၁၄)


၇။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၄-၇-၂၀၁၄)


၈။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၅-၇-၂၀၁၄)


၉။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၇-၇-၂၀၁၄)


၁၀။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၈-၇-၂၀၁၄)


၁၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၉-၇-၂၀၁၄)


၁၂။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၃၀-၇-၂၀၁၄)


၁၃။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၃၁-၇-၂၀၁၄)


၁၄။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁-၈-၂၀၁၄)


၁၅။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂-၈-၂၀၁၄)


၁၆။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၄-၈-၂၀၁၄)


၁၇။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၅-၈-၂၀၁၄)


၁၈။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၆-၈-၂၀၁၄)


၁၉။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၇-၈-၂၀၁၄)


၂၀။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၈-၈-၂၀၁၄)


၂၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၉-၈-၂၀၁၄)


၂၂။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၉-၈-၂၀၁၄)


၂၃။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၀-၈-၂၀၁၄)


၂၄။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၁-၈-၂၀၁၄)


၂၅။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၂-၈-၂၀၁၄)


၂၆။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၃-၈-၂၀၁၄)


၂၇။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၅-၈-၂၀၁၄)


၂၈။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၆-၈-၂၀၁၄)


၂၉။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၇-၈-၂၀၁၄)


၃၀။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၈-၈-၂၀၁၄)


၃၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၉-၈-၂၀၁၄)


၃၂။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၃၀-၈-၂၀၁၄)


၃၃။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၃၁-၈-၂၀၁၄)


၃၄။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂-၉-၂၀၁၄)


၃၅။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၃-၉-၂၀၁၄)


၃၆။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၄-၉-၂၀၁၄)


၃၇။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၅-၉-၂၀၁၄)


၃၈။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၆-၉-၂၀၁၄)


၃၉။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၇-၉-၂၀၁၄)


၄၀။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၇-၉-၂၀၁၄)


၄၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၈-၉-၂၀၁၄)


၄၂။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၉-၉-၂၀၁၄)


၄၃။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၀-၉-၂၀၁၄)


၄၄။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၁-၉-၂၀၁၄)


၄၅။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၂-၉-၂၀၁၄)


၄၆။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၄-၉-၂၀၁၄)


၄၇။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၅-၉-၂၀၁၄)


၄၈။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၆-၉-၂၀၁၄)


၄၉။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၇-၉-၂၀၁၄)


၅၀။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၈-၉-၂၀၁၄)


၅၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၉-၉-၂၀၁၄)


၅၂။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၃၀-၉-၂၀၁၄)


၅၃။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂-၁၀-၂၀၁၄)


(၁၄၂)ကြိမ်မြောက် (၁၀)ရက်တရားစခန်းပွဲ ၌ ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ

၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၉-၁၁-၂၀၁၄)


၂။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၀-၁၁-၂၀၁၄)


၃။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၁-၁၁-၂၀၁၄)


၄။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၂-၁၁-၂၀၁၄)


၅။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၃-၁၁-၂၀၁၄)


၆။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၄-၁၁-၂၀၁၄)


၇။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၅-၁၁-၂၀၁၄)


(၁၄၁)ကြိမ်မြောက် (၇)ရက်တရားစခန်းပွဲ ၌ ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ

၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၀-၀၉-၂၀၁၄)


၂။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၁-၀၉-၂၀၁၄)


၃။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၂-၀၉-၂၀၁၄)


၄။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၃-၀၉-၂၀၁၄)


၅။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၄-၀၉-၂၀၁၄)


(၁၄၀)ကြိမ်မြောက် (၇)ရက်တရားစခန်းပွဲ ၌ ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ

၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၀-၀၈-၂၀၁၄)


၂။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၁-၀၈-၂၀၁၄)


၃။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၂-၀၈-၂၀၁၄)


၄။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၃-၀၈-၂၀၁၄)


၅။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၄-၀၈-၂၀၁၄)


၆။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၅-၀၈-၂၀၁၄)


၇။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၆-၀၈-၂၀၁၄)


(၁၃၉)ကြိမ်မြောက် (၇)ရက်တရားစခန်းပွဲ ၌ ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ

၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၁-၀၇-၂၀၁၄)


၂။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၂-၀၇-၂၀၁၄)


၃။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၃-၀၇-၂၀၁၄)


၄။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၄-၀၇-၂၀၁၄)


၅။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၅-၀၇-၂၀၁၄)


၆။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၆-၀၇-၂၀၁၄)


၇။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၇-၀၇-၂၀၁၄)


(၁၃၈)ကြိမ်မြောက် (၁၀)ရက်တရားစခန်းပွဲ ၌ ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ

၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၇-၀၄-၂၀၁၄)


၂။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၈-၀၄-၂၀၁၄)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၈-၀၄-၂၀၁၄)


၃။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၉-၀၄-၂၀၁၄)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၉-၀၄-၂၀၁၄)


၄။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၀-၀၄-၂၀၁၄)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၀-၀၄-၂၀၁၄)


၅။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၁-၀၄-၂၀၁၄)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၁-၀၄-၂၀၁၄)


၆။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၂-၀၄-၂၀၁၄)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၂-၀၄-၂၀၁၄)


၇။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၃-၀၄-၂၀၁၄)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၃-၀၄-၂၀၁၄)


၈။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၄-၀၄-၂၀၁၄)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၄-၀၄-၂၀၁၄)


၉။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၅-၀၄-၂၀၁၄)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၅-၀၄-၂၀၁၄)


၁၀။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၆-၀၄-၂၀၁၄)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၆-၀၄-၂၀၁၄)


၁၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၇-၀၄-၂၀၁၄)


(၁၃၈)ကြိမ်မြောက် (၁၀)ရက်တရားစခန်းပွဲ ၌ ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ

၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၁-၁၁-၂၀၁၁)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၁-၁၁-၂၀၁၁)


၂။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၂-၀၁-၂၀၁၁)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၂-၀၁-၂၀၁၁)


၃။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၃-၁၁-၂၀၁၁)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၃-၁၁-၂၀၁၁)


၄။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၄-၁၁-၂၀၁၁)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၄-၁၁-၂၀၁၁)


၅။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၅-၁၁-၂၀၁၁)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၅-၁၁-၂၀၁၁)


၆။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၆-၁၁-၂၀၁၁)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၆-၁၁-၂၀၁၁)


၇။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၇-၁၁-၂၀၁၁)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၇-၁၁-၂၀၁၁)


၈။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၈-၁၁-၂၀၁၁)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၈-၁၁-၂၀၁၁)


၉။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၉-၁၁-၂၀၁၁)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၉-၁၁-၂၀၁၁)


၁၀။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၀-၁၁-၂၀၁၁)


(၁၁၈)ကြိမ်မြောက် (၁၀)ရက်တရားစခန်းပွဲ ၌ ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ

၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၈-၀၄-၂၀၁၃)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၈-၀၄-၂၀၁၃)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၈-၀၄-၂၀၁၃)


၂။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၉-၀၄-၂၀၁၃)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၉-၀၄-၂၀၁၃)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၉-၀၄-၂၀၁၃)


၃။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၀-၀၄-၂၀၁၃)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၀-၀၄-၂၀၁၃)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၀-၀၄-၂၀၁၃)


၄။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၁-၀၄-၂၀၁၃)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၁-၀၄-၂၀၁၃)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၁-၀၄-၂၀၁၃)


၅။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၂-၀၄-၂၀၁၃)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၂-၀၄-၂၀၁၃)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၂-၀၄-၂၀၁၃)


၆။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၃-၀၄-၂၀၁၃)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၃-၀၄-၂၀၁၃)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၃-၀၄-၂၀၁၃)


၇။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၄-၀၄-၂၀၁၃)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၄-၀၄-၂၀၁၃)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၄-၀၄-၂၀၁၃)


၈။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၅-၀၄-၂၀၁၃)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၅-၀၄-၂၀၁၃)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၅-၀၄-၂၀၁၃)


၉။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၆-၀၄-၂၀၁၃)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၆-၀၄-၂၀၁၃)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၆-၀၄-၂၀၁၃)


၁၀။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၇-၀၄-၂၀၁၃)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၇-၀၄-၂၀၁၃)


(၁၂၂)ကြိမ်မြောက် (၁၀)ရက်တရားစခန်းပွဲ ၌ ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ

၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၈-၀၄-၂၀၁၂)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၈-၀၄-၂၀၁၂)


၂။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၉-၀၄-၂၀၁၂)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၉-၀၄-၂၀၁၂)


၃။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၀-၀၄-၂၀၁၂)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၀-၀၄-၂၀၁၂)


၄။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၁-၀၄-၂၀၁၂)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၁-၀၄-၂၀၁၂)


၅။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၂-၀၄-၂၀၁၂)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၂-၀၄-၂၀၁၂)


၆။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၃-၀၄-၂၀၁၂)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၃-၀၄-၂၀၁၂)


၇။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၄-၀၄-၂၀၁၂)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၄-၀၄-၂၀၁၂)


၈။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၅-၀၄-၂၀၁၂)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၅-၀၄-၂၀၁၂)


၉။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၆-၀၄-၂၀၁၂)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၆-၀၄-၂၀၁၂)


၁၀။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၇-၀၄-၂၀၁၂)


၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၃-၀၄-၂၀၁၄)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၃-၀၄-၂၀၁၄)


၂။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၄-၀၄-၂၀၁၄)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၄-၀၄-၂၀၁၄)


၃။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၅-၀၄-၂၀၁၄)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၅-၀၄-၂၀၁၄)


၄။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၆-၀၄-၂၀၁၄)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၆-၀၄-၂၀၁၄)


၅။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၇-၀၄-၂၀၁၄)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၇-၀၄-၂၀၁၄)


၆။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၁-၀၇-၂၀၁၄)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၁-၀၇-၂၀၁၄)


၇။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၉-၀၇-၂၀၁၄)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၉-၀၇-၂၀၁၄)


၈။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၆-၀၇-၂၀၁၄)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၆-၀၇-၂၀၁၄)


၉။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၃-၀၈-၂၀၁၄)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၃-၀၈-၂၀၁၄)


၁၀။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၀-၀၈-၂၀၁၄)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၀-၀၈-၂၀၁၄)


၁၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၈-၀၈-၂၀၁၄)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၈-၀၈-၂၀၁၄)


၁၂။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၄-၀၈-၂၀၁၄)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၄-၀၈-၂၀၁၄)


၁၃။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁-၀၉-၂၀၁၄)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁-၀၉-၂၀၁၄)


၁၄။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၈-၀၉-၂၀၁၄)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၈-၀၉-၂၀၁၄)


၁၅။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၆-၀၉-၂၀၁၄)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၆-၀၉-၂၀၁၄)


၁၆။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၃-၀၉-၂၀၁၄)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၃-၀၉-၂၀၁၄)


၁၆။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁-၁၀-၂၀၁၄)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁-၁၀-၂၀၁၄)


၁၇။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၈-၁၀-၂၀၁၄)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၈-၁၀-၂၀၁၄)


၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၃-၀၄-၂၀၁၃)


ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၃-၀၄-၂၀၁၃)

၂။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၄-၀၄-၂၀၁၃)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၄-၀၄-၂၀၁၃)

၃။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၅-၀၄-၂၀၁၃)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၅-၀၄-၂၀၁၃)

၄။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၆-၀၄-၂၀၁၃)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၆-၀၄-၂၀၁၃)

၅။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၇-၀၄-၂၀၁၃)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၇-၀၄-၂၀၁၃)

၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၆-၀၁-၂၀၁၃)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၆-၀၁-၂၀၁၃)

၂။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၅-၀၂-၂၀၁၃)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၅-၀၂-၂၀၁၃)

၃။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၁-၀၃-၂၀၁၃)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၁-၀၃-၂၀၁၃)

၄။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၀-၀၄-၂၀၁၃)

၅။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၆-၀၆-၂၀၁၃)

၆။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၆-၀၆-၂၀၁၃)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၆-၀၆-၂၀၁၃)

၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁-၀၇-၂၀၁၃)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁-၀၇-၂၀၁၃)

၂။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၆-၀၇-၂၀၁၃)

၃။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၇-၀၇-၂၀၁၃)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၇-၀၇-၂၀၁၃)

၄။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၅-၀၇-၂၀၁၃)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၅-၀၇-၂၀၁၃)

၅။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၇-၁၀-၂၀၁၃)

၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂-၁၁-၂၀၁၃)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂-၁၁-၂၀၁၃)

၂။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၀-၁၁-၂၀၁၃)

၃။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၇-၁၂-၂၀၁၃)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၇-၁၂-၂၀၁၃)

၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၂-၀၇-၂၀၁၃)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၂-၀၇-၂၀၁၃)

၂။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၃၀-၀၇-၂၀၁၃)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၃၀-၀၇-၂၀၁၃)

၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၆-၀၈-၂၀၁၃)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၆-၀၈-၂၀၁၃)

၂။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၄-၀၈-၂၀၁၃)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၄-၀၈-၂၀၁၃)

၃။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၁-၀၈-၂၀၁၃)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၁-၀၈-၂၀၁၃)

၄။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၉-၀၈-၂၀၁၃)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၉-၀၈-၂၀၁၃)

၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၄-၀၉-၂၀၁၃)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၄-၀၉-၂၀၁၃)

၂။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၂-၀၉-၂၀၁၃)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၂-၀၉-၂၀၁၃)

၃။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၉-၀၉-၂၀၁၃)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၉-၀၉-၂၀၁၃)

၄။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၇-၀၉-၂၀၁၃)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၇-၀၉-၂၀၁၃)

၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၄-၁၀-၂၀၁၃)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၄-၁၀-၂၀၁၃)

၂။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၂-၁၀-၂၀၁၃)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၂-၁၀-၂၀၁၃)

၃။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၉-၁၀-၂၀၁၃)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၉-၁၀-၂၀၁၃)

၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၃-၀၄-၂၀၁၂)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၃-၀၄-၂၀၁၂)

၂။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၄-၀၄-၂၀၁၂)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၄-၀၄-၂၀၁၂)

၃။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၅-၀၄-၂၀၁၂)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၅-၀၄-၂၀၁၂)

၄။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၆-၀၄-၂၀၁၂)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၆-၀၄-၂၀၁၂)

၅။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၇-၀၄-၂၀၁၂)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၇-၀၄-၂၀၁၂)

၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၈-၀၁-၂၀၁၂)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၈-၀၁-၂၀၁၂)

၂။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၇-၀၂-၂၀၁၂)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၇-၀၂-၂၀၁၂)

၃။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၇-၀၃-၂၀၁၂)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၇-၀၃-၂၀၁၂)

၄။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၆-၀၄-၂၀၁၂)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၆-၀၄-၂၀၁၂)

၅။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၈-၀၄-၂၀၁၂)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၈-၀၄-၂၀၁၂)

၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၄-၀၆-၂၀၁၂)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၄-၀၆-၂၀၁၂)

၂။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၁-၁၁-၂၀၁၂)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၁-၁၁-၂၀၁၂)

၃။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၈-၁၂-၂၀၁၂)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၈-၁၂-၂၀၁၂)

၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၂-၀၈-၂၀၁၂)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၂-၀၈-၂၀၁၂)

၂။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၀-၀၈-၂၀၁၂)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၀-၀၈-၂၀၁၂)

၃။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၇-၀၈-၂၀၁၂)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၇-၀၈-၂၀၁၂)

၄။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၅-၀၈-၂၀၁၂)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၅-၀၈-၂၀၁၂)

၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၁-၀၉-၂၀၁၂)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၁-၀၉-၂၀၁၂)

၂။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၉-၀၉-၂၀၁၂)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၉-၀၉-၂၀၁၂)

၃။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၅-၀၁-၂၀၁၄)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၅-၀၁-၂၀၁၄)

၄။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၄-၀၂-၂၀၁၄)

၅။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၈-၀၃-၂၀၁၄)

၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၁-၀၃-၂၀၁၄)

။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၃၀-၀၃-၂၀၁၄)

။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၇-၀၄-၂၀၁၄)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၇-၀၄-၂၀၁၄)

၄။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၈-၀၄-၂၀၁၄)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၈-၀၄-၂၀၁၄)

၁။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၅-၀၆-၂၀၁၄)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၀၅-၀၆-၂၀၁၄)

။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၂-၀၆-၂၀၁၄)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၂-၀၆-၂၀၁၄)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၄-၀၆-၂၀၁၄)

။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၁၅-၀၆-၂၀၁၄)

၅။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၀-၀၆-၂၀၁၄)

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်(၂၀-၀၆-၂၀၁၄)


Source: မဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ ဓာတ်လယ်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ သုဝဏ္ဏ မဟာထေရ် ဟောကြားတော်မူသော MP3 တရားတော်များ စုစည်းမှု | သစ္စာပါရမီ

ဓာတ်လယ်ဆရာတော်


The Mog Nation Wiki

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s