မြောက်ဥ (photo)

(The Mog Nation Wiki, an archive)


ဒေအဥချေတဥကိုတောင် အခေါ်တိ မနည်းပါထော ရခိုင်မှာ။
(မြောက်ဥ = မြက်ဥ = မြစ်ဥ)
၀ဆစ်မြောက်ဥ (ဝါးဆစ်မြောက်ဥ)
၀မြောက်ဥ
၀ါးမြောက်ဥ
၀ါးကင်းဇွန်းဥ
သိန်းခိုဥ
သိန်းခေါင်ဥ
ဖက်မြောက်ဥ
သီဟိုဠ်မြောက်ဥ
ဖက်ဆလိပ်ဥ
ဘိလပ်ကင်းဇွန်းဥ
ဘိလပ်မြောက်ဥ
သူတော်မမြောက်ဥ
၀ါးမြစ်မြောက်ဥ
ပိန်းဝါးရုံဥ
အာတာလွတ်ဥ (ဗမာနန့်တူ)

အရာဇာခေါ်ပါသိလေ။

note by ~ Mrat HtayThe Mog Nation Wiki

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s