က (Arakanese Dictionary)

(The Mog Nation Wiki, an archive)

Mog Nation ရခိုင်အဘိဓာန်ကဏ္ဍ


က

က

  • က / [(န) ဗျည်း သုံးဆယ့်သုံးလုံးတို့တွင် အစဖြစ်သော အက္ခရာ။ ကကြီး ဟု ခေါ်သည်။ – The first one of Arakanese alphabets] cf. ကကြီးအက္ခရာ
  • ကကျက် / [(န) လှေစပ်ရာတွင် ပျဉ်ချပ်နှင့် လှေထောက်ကို ဦးခေါင်းမြုပ်အောင် ရိုက်သွင်းရသော သံချွန်၊ သစ်ချွန်၊ သစ်စို့၊ ဝါးစို့။]
  • ကကျက်ပေါက် / [(န)  ]
  • ကကျက်ထိုး / [(ကြိ) မခံချိမခံသာ ဖြစ်အောင် စောင်းမြောင်းပြောဆိုသည်။ – cheap gibe]
  • ကကျက်ပင် [(န) ချည်ခင်များရှင်းရာတွင် အသီးအခေါက်ကို အသုံးပြုသည့် အပင် တစ်မျိုး။]
  • ကကြီး [(န) က အက္ခရာကို ခေါ်သောအမည်။] cf. ကကြီးအက္ခရာ
  • ကကြိုး ၁ [(န) ခန္ဓာကိုယ် ၌ ဆင်မြန်းသောတန်ဆာတစ်မျိုး။ – jewelry] cf. ကကြိုးတန်ဆာ
  • ကကြိုး ၂ [(န) ဆင်၊ မြင်း စသည်တို့၏ ကျောကုန်းထက်၌ လူထိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသော ကကို မစောင်းမရွေ့ရအောင် ချည်ဖွဲ့သော ကြိုး။ ဆင်၊ မြင်း စသည်တို့၏ ခန္ဓာတွင် ဆင်ထားသော အဆင်တန်ဆာများ။ – ornaments]
  • uuuuu

ကာ

ကား

ကိ

ကီ

ကု

ကူ

ကူး

ကေ

ကဲ

ကဲ့

ကော

ကော့

ကော်

ကံ

ကံ့

ကို

ကိုး

ကက်

ကုက်

ကောက်

ကိုက်

ကင်

ကင်း

ကောင်

ကောင်း

ကိုင်

ကိုင်း

ကစ်

ကိစ်

ကုဋ်

ကောဋ်

ကဏ်

ကတ်

ကိတ်

ကုတ်

ကန်

ကန့်

ကန်း

ကိန်

ကိန်း

ကုန်

ကုန်း

ကပ်

ကုပ်

ကုဗ်

ကမ်

ကမ်း

ကုမ်

ကုံ

ကုံး

ကယ်

ကိုယ်

ကိုယ့်

ကသ်

ကျ

ကျာ

ကျား

ကျိ

ကျီ

ကျီး

ကျူ

ကျူး

ကျေ

ကျေး

ကျဲ

ကျော

ကျော့

ကျော်

ကျံ

ကျို

ကျို့

ကျိုး

ကျက်

ကျောက်

ကျိုက်

ကျင်

ကျင့်

ကျင်း

ကျောင်း

ကျိုင်း

ကျစ်

ကျဉ်

ကျဉ်း

ကျည်

ကျည်း

ကျတ်

ကျိတ်

ကျုတ်

ကျန်

ကျန်း

ကျိန်

ကျိန်း

ကျပ်

ကျိပ်

ကျုပ်

ကျမ်း

ကျုံ

ကျုံ့

ကျုံး

ကျယ်

ကြ

ကြာ

ကြား

ကြိ

ကြီး

ကြူ

ကြူး

ကြေ

ကြေး

ကြဲ

ကြော

ကြော့

ကြော်

ကြံ

ကြံ့

ကြို

ကြို့

ကြိုး

ကြက်

ကြောက်

ကြိုက်

ကြင်

ကြောင်

ကြောင့်

ကြောင်း

ကြိုင်

ကြစ်

ကြဉ်

ကြဉ်း

ကြည်

ကြည့်

ကြည်း

ကြတ်

ကြိတ်

ကြုတ်

ကြန်

ကြန့်

ကြပ်

ကြမ်

ကြမ်း

ကြိမ်

ကြိမ်း

ကြုံ

ကြုံး

ကြယ်

ကွာ

ကွီ

ကွေ့

ကွေး

ကွဲ

ကွက်

ကွင်း

ကွတ်

ကွန်

ကွန့်

ကွန်း

ကွပ်

ကွမ်

ကွမ်း

ကွယ်

ကျွေး

ကျွဲ

ကျွံ

ကျွက်

ကျွတ်

ကျွန်

ကျွန်း

ကျွမ်း

ကြွ

ကြွား

ကြွေ

ကြွေ့

ကြွေး

ကြွက်

ကြွင်း

ကြွပ်

ကြွယ်


  • source: ” u uuu u “

The Mog Nation Wiki
Kyaw Zaw Oo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s